Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

Dražební řád

1.      Dražební jednání řídí exekutor nebo jím pověřený zaměstnanec - exekutorský kandidát (dále jen exekutorský kandidát) prostřednictvím webového serveru http://drazby.exekucebreclav.cz/

 2.      Dražební jednání nařizuje exekutor usnesením o nařízení elektronického dražebního jednání (dále jen dražební vyhláška), ve kterém mimo jiné určí výslednou cenu dražené nemovitosti, nejnižší podání a výši a způsob úhrady dražební jistoty.

 3.      Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit JISTOTU dle podmínek stanovených v dražební vyhlášce a pokynů dle komunikace se serverem http://drazby.exekucebreclav.cz/.

Zájemci o koupi dražených nemovitostí, kteří jsou registrovanými dražiteli, jejichž totožnost byla ověřena, a k této dražbě se na dražebním serveru http://drazby.exekucebreclav.cz/ přihlásí, jsou povinni zaplatit jistotu před zahájením elektronické dražby,

- buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora, a to v předstihu nejpozději jeden pracovní den přede dnem zahájení elektronického dražebního jednání v pokladních hodinách soudního exekutora (pokladní hodiny jsou zveřejněny nainformační tabuli soudního exekutora a na webových stránkách www.exekucebreclav.cz), poté již nebude možno složit dražebníjistotu v hotovosti do pokladny soudního exekutora,

-  nebo platbou na účet soudního exekutora vedený u GE Money Bank a.s., č.ú. 210 932 252 / 0600, variabilní symbol bude přidělen každému registrovanému a verifikovanému dražiteli, který se k dražbě přihlásí, individuálně. Platba musí být provedena pod přiděleným variabilním symbolem s uvedením specifického symbolu,kterým bude v případě právnické osoby její identifikační číslo a v případě fyzické osoby její rodné číslo. Do detailu platby nebo zprávy pro příjemce uvede zájemce „dražební jistota“.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li jeden pracovní den přede dnem  zahájením elektronického dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla. Z těchto důvodů je vhodné, aby jistotu na účast při elektronické dražbě nemovitostí skládali na pokladnu soudního exekutora, či na účet soudního exekutora v předstihu nejméně 10 dnů, aby nedošlo k případným nesrovnalostem v rámci bankovních převodů. Zájemci o elektronickou dražbu jsou povinni před zahájením dražebního jednání prokázat úhradu stanovené jistoty.

         DRAŽITELEM může být fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba jednající statutárním orgánem, která se registrovala na dražebním serveru http://drazby.exekucebreclav.cz/, byla ověřena (verifikována) její totožnost a složila dražební jistotu. Registrace dražitele proběhne na základě vyplněné žádosti na serveru http://drazby.exekucebreclav.cz/.

         Ověření totožnosti je možno provést třemi způsoby:

a) elektronicky – zasláním e-mailu s platným zaručeným elektronickým podpisem, který splňuje požadavky ust. § 2 zákona 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nejméně tři dny přede dnem zahájením dražby (pro tuto možnost je nutné mít platný kvalifikovaný certifikát vystavený certifikační autoritou – kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb jsou: První certifikační autorita a.s., IČ: 26 43 93 95; Česká pošta s.p., IČ: 47 11 49 83; eldentity a.s., IČ: 27 11 24 89) na emailovou adresu exekutor@exekucebreclav.cz;

b) zasláním formuláře (formulář k dispozici při registraci zájemce na dražebním serveru http://drazby.exekutornovozamsky.cz/) s úředně ověřeným podpisem do sídla Exekutorského úřadu Břeclav, Mgr. Marcely Petrošové, U Tržiště 9, 690 02 Břeclav; v tomto případě je nutné doručení nejméně 3 pracovní dny přede dnem zahájením dražebního jednání, nebo v téže lhůtě osobně v sídle úřadu soudního exekutora Mgr. Marcely Petrošové, U Tržiště 9, Břeclav; v případě využití tohoto způsobu právnickými osobami je nutné přiložit originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, které nesmí být ke dni konání této dražby starší šesti měsíců; v případě zastoupení je zástupce dražitele povinen přiložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy;

c) osobní návštěvou Exekutorského úřadu Břeclav, Mgr. Marcely Petrošové, U Tržiště 9, 690 02 Břeclav (totožnost bude ověřena dle platného dokladu totožnosti; v případě využití tohoto způsobu právnickými osobami je nutné předložit také originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, které nesmí být ke dni konání této dražby starší šesti měsíců; v případě zastoupení je zástupce dražitele povinen předložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy).

Vzhledem k tomu, že o.s.ř. ani e.ř. neupravuje bližší informace a podrobnosti ohledně dražitele, vychází soudní exekutor subsidiárně ze zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, který dražebníkovi ukládá povinnost, že osoby a věci musí být označovány způsobem vylučujícím jejich záměnu. U fyzické osoby musí jít o takové označení, které jednoznačně vylučuje záměnu osob, přičemž nezpochybnitelným identifikátorem je rodné číslo fyzické osoby, které však podléhá zvláštnímu režimu. V případě dražby nemovitostí, katastrální úřad vyžaduje identifikaci vydražitele jeho rodným číslem. Z tohoto důvodu je v dražební praxi v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů obvyklé, že fyzická osoba se jednoznačně identifikuje svým rodným číslem. Pro zpracování těchto údajů platí zvláštní režim dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Na základě výše uvedené skutečnosti soudní exekutor poučuje všechny dražitele, že bude přo jejich registraci vyžadovat sdělení rodného čísla, jinak budou vyloučeni z dražby (netýká se právnických osob jako dražitelů). Při samotné dražbě nemovitostí již dražitelé o této skutečnosti nebudou soudním exekutorem poučováni.

         Povinný, manžel povinného(případně bývalý manžel(ka) povinného, pokud jsou postiženy nemovitosti dosud ve společném jmění manželů a vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti , jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis nesmějí dražit.

 4.      Dražitelé a další zúčastněné osoby jsou povinny dodržovat pokyny uvedené na dražebním serveru http://drazby.exekucebreclav.cz/.

5.      Bylo-li zjištěno, že byla podána žaloba na vyloučení dražené nemovitosti z exekuce, exekutor nebo exekutorský kandidát dražební jednání odročí až do pravomocného rozhodnutí o žalobě.

6.      PRŮBĚH DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

Po zahájení dražby exekutor nebo exekutorský kandidát nejprve rozhodne, zda je prokázáno předkupní právo a oznámí výši a věřitele přihlášených pohledávek. Tato část bude zveřejněna při probíhajícím jednání formou zobrazení na obrazovce počítače.

Dražitelé mohou zvyšovat svá podání dle pokynů na obrazovce.

Dražba se koná, dokud dražitelé činí podání. Exekutor nevyzývá dražitele, aby činili vyšší podání, a neupozorňuje dražitele, že bude udělovat příklep. Bude-li v posledních pěti minutách před časem ukončení dražby učiněno podání, posouvá se čas ukončení dražby o pět minut od okamžiku posledního podání. Je-li v této lhůtě učiněno vyšší podání, posouvá se čas ukončení dražby o pět minut. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno vyšší podání, elektronická dražba se tím končí. Dražba pokračuje, dokud dražitelé činí podání, dražitelé jsou vázáni svými podáními.

Příklep je udělen tomu vydražiteli, který učinil nejvyšší podání, za předpokladu, že nebylo uplatněno předkupní právo a že žádný z dražitelů nevznesl námitku.

Podal-li některý z dražitelů námitku proti příklepu a shledá-li exekutor nebo exekutorský kandidát námitky proti příklepu důvodnými, pokračuje se v dražbě vyvoláním PŘEDPOSLEDNÍHO podání; proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V opačném případě soudní exekutor nebo exekutorský kandidát usnesením udělí příklep.

Vzhledem k tomu, že účinky spojené se zahájením prvního dražebního jednání zůstávají zachovány i pro další dražební jednání a osoby, které neuplatnily svá práva podle § 336b odst. 2 písm. i) až l) o.s.ř. do zahájení dražebního jednání, nemohou tato práva uplatnit v žádném dalším dražebním jednání, proto exekutor nebo exekutorský  kandidát již nerozhoduje při dalším dražebním jednání, zda bylo prokázáno předkupní právo a neoznamuje, kteří věřitelé přihlásily své pohledávky a v jaké výši, kteří věřitelé požádali o zaplacení svých pohledávek a které pohledávky může vydražitel převzít.

 7.      V usnesení o příklepu se stanoví lhůta k zaplacení nejvyššího podání, která počíná dnem právní moci usnesení o příklepu a nesmí být delší než dva měsíce.

Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota.

Nezaplatí-livydražitel nejvyšší podání ani v dodatečné lhůtě, kterou mu určí exekutor nebo exekutorský kandidát a která nesmí být delší než jeden měsíc, usnesení o příklepu se zrušuje a exekutor nebo exekutorský kandidát nařídí další dražbu. Vydražitel je povinen nahradit všechny náklady původní i další dražby, jakož i veškeré škody a rozdíl na nejvyšším podání mezi původní a další dražbou. Na tyto závazky se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto závazky, zbývající část se vrátí vydražiteli; nedostačuje-li jistota pro tyto závazky bude proti tzv. obmeškanému věřiteli zahájeno exekuční řízení.

Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená jistota po skončení dražebního jednání (vydražitelům, kteří zaplatili dražební jistotu na účet exekutora, bude tato vrácena na účet); jestliže však podali proti příklepu námitky, vrátí se jim jistota až po pravomocném vyřízení těchto námitek.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumět exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitost, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předkupní právo k vydražené nemovitosti zaniká dnem, kterým se stal vydražitel jejím vlastníkem.

Vydražitel, který se nestal vlastníkem vydražené nemovitosti a nemovitost přesto převzal, je povinen vrátit ji povinnému, vydat mu užitky a nahradit škodu, kterou mu způsobil při hospodaření s nemovitostí a jejím příslušenstvím.


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace